PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Nasze profesjonalne usługi geodezyjne we Wrocławiu obejmują również geodezyjne podziały nieruchomości. Ich celem jest wydzielenie części nieruchomości bez zmiany ich właściciela. Zasady podziału nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. W przypadku nieruchomości zurbanizowanych postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest prowadzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jest ono wszczynane bądź na wniosek zainteresowanej osoby, bądź z urzędu. Natomiast podział nieruchomości rolnych regulują zapisy kodeksu cywilnego. Warto tu podkreślić, że najmniejsza w nieruchomościach rolnych wydzielona działka musi mieć powierzchnię 0,3 ha. Podział nieruchomości rolnych i leśnych nie wymaga decyzji zatwierdzającej.

Etapy podziału nieruchomości

Na początku sporządzany jest wstępny projekt podziału działki z wykorzystaniem danych ewidencyjnych oraz informacji graficznych co do nowo planowanych działek. Następnie następuje złożenie wniosku z odpowiednimi załącznikami o opinię na temat wstępnego projektu skierowanego do wójta, burmistrza lub prezydenta. Ten po zapoznaniu się w wnioskiem wydaje opinię o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego – jeśli opinia jest pozytywna, można przystąpić do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu. Musi zająć się tym osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne. Wyznaczony geodeta odszukuje punkty załamania granic oraz określa powierzchnię dzielonej nieruchomości. Zadanie to kończy się okazaniem granic zainteresowanym stronom oraz sporządzeniem protokołu z przyjęcia granic nieruchomości do podziału. Po określeniu granic geodeta może przystąpić do sporządzenia ostatecznego projektu podziału nieruchomości wraz z operatem technicznym. Gotowy operat geodezyjny oraz projekt podziału nieruchomości zostają przekazane do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie po kontroli zostają przyjęte do zasobu geodezyjnego. Na podstawie projektu organ decyzyjny zatwierdza podział nieruchomości, a jego decyzja administracyjna jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Finalną czynnością jest wyznaczenie przez geodetę nowych granic w terenie, czyli nowych punktów granicznych i ich stabilizacji. Ta usługa geodezyjna jest realizowana w obecności sąsiadów i z jej przebiegu sporządzany jest protokół. Na koniec dokumentacja z całego procesu podziału nieruchomości zgromadzona przez geodetę jest przekazywana właścicielowi nieruchomości, który dokonuje odpowiednich zmian w księdze wieczystej.