POMIARY POWYKONAWCZE

Usługi geodezyjne naszej firmy obejmują również pomiary powykonawcze, nazywane również geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Są one przeprowadzane po zakończeniu realizacji projektu, który wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, a przed oddaniem obiektu do użytkowania. Pomiar powykonawczy jest związany z wykonaniem mapy odbioru będącej zapisem tego, co zostało wykonane na budowie – w odróżnieniu od mapy do celów projektowych sporządzanej na początku realizacji inwestycji. Bez mapy powykonawczej nie jest możliwy odbiór budynku.

Jak się wykonuje mapę powykonawczą?

Pomiar powykonawczy to uwzględnienie na mapie zasadniczej takich nowych elementów i obiektów jak: dany budynek, przyłącza mediów, ogrodzenia, furtki, bramy wjazdowe, miejsca parkingowe i nawierzchnie utwardzone. Wykonaniem stosownych pomiarów zajmują się geodeci. Klient w efekcie ich pracy otrzymuje mapę, która w języku fachowym nazywa się „mapą geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej”. Dobrze, gdy obie mapy – tzn. mapa do celów projektowych i mapa powykonawcza – zostały wykonane w tej samej skali, gdyż umożliwia to łatwe porównanie map w zakresie przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Należy pamiętać że geodezyjne pomiary powykonawcze to obowiązek prawny wynikający z ustawy Prawo Budowlane i nie ma od niego odstępstwa. Wykonać je może wyłącznie osoba do tego uprawniona osobiście pojawiając się miejscu. 

Pomiary powykonawcze obejmują pełne dane o uzbrojeniu terenu, ze względu jednak na fakt czasami utrudnionego do nich dostępu geodeta może posłużyć się dwoma metodami.

Pomiary wykonawcze – metody wykonywania

  • metodą bezpośrednią – dotyczy zarówno podziemnego jak i naziemnego uzbrojenia jeszcze przed ich zasypaniem,
  • metodą pośrednią – przy użyciu specjalistycznej aparatury w sytuacji gdy przewody zostały już zasypane.

Jest to o tyle ważne, że inwentaryzacja przyłączy zostaje także przekazana do Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu w celu naniesienia zmian i uaktualnienia odpowiednich map zasadniczych.

Głównym zadaniem geodezyjnego pomiaru wykonawczego jest weryfikacja względem zatwierdzonego projektu. Co zatem w przypadku gdy zaistnieją jakieś odstępstwa? Wszystko zależy od tego czy są to odstępstwa o charakterze istotnym lub nieistotnym. 

Pomiary wykonawcze – rodzaje odstępstw od projektu

  • zmiany w zagospodarowaniu danej działki (np. inne usytuowanie budynku)
  • zmiany w zakresie powierzchni, wysokości, długości, szerokości czy liczby kondygnacji budynku,
  • dokonanie zmian w sposobie użytkowania budynku,
  • zmiany względem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wszystkie informacje o zmianach względem projektu geodeta umieszcza bezpośrednio na mapie geodezyjnych pomiarów powykonawczych lub w załączniku do niej, zaś oceną istotności zajmuje się odpowiedni organ administracyjny. W przypadku stwierdzenia zaistnienia zmian istotnych należy liczyć się z karą oraz odmową wydania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Geodeta wykonujący pomiary powykonawcze po sporządzeniu pełnej dokumentacji przekazuje jej oryginały do właściwego urzędu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaś zamawiający otrzymuje ich potwierdzoną kopię.

Posiadając uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wykonujemy pomiary powykonawcze na terenie Wrocławia i okolic oraz na terenie całego Dolnego Śląska. Wszystkich, którzy oczekują w tym zakresie fachowej i szybkiej realizacji usługi pomiarów powykonawczych zapraszamy do kontaktu.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą fachową pomocą w zakresie pomiarów powykonawczych, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nasi geodeci są do waszej dyspozycji.

Pomiary powykonawcze - Tyczenie budynków i budowli
GEODETA - USŁUGI GEODEZYJNE Pomiary powykonawcze
POMIARY POWYKONAWCZE - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU